KSIĘGARNIA
INTERNETOWA
KURSY PILOTÓW
I REZYDENTÓW
WYDAWNICTWO PUBLIKACJE KONTAKT
I DANE FIRMY
STRONA GŁÓWNA
Wydawnictwo PROKSENIA

Publikacje wydane przez Wydawnictwo „PROKSENIA” w układzie alfabetycznym:

ATRAKCJE TURYSTYCZNE. Fenomen, typologia, metody badań

Zygmunt Kruczek

W monografii dokonano analizy pojęcia atrakcji turystycznych, przedstawiono ich klasyfikację i ewolucję od czasów starożytnych po współczesne. Zasadniczym celem pracy jest identyfikacja i opis metod badań nad atrakcjami turystycznymi. Zaproponowano podział metod i omówiono najważniejsze stosowane techniki i narzędzia badań, ilustrując zastosowanie omawianych metod przykładami konkretnych badań. Osobny rozdział poświęcono roli atrakcji w tworzeniu produktu turystycznego. Obszerna bibliografia problemu, zdjęcia, schematy, ryciny, tabele oraz streszczenie w języku angielskim.

Monografia nr 10, Proksenia, Kraków 2011
ilość stron: 200
ISBN 978-83-60789-36-0

CHRONÓW WIEŚ ONGIŚ SZLACHECKA

Stanisław Nabielec

Monografia historyczna wsi położonej niedaleko Bochni. Opisano położenie i środowisko geograficzne, pradzieje, instytucje wiejskie takie jak kościół, dwór, folwark, szkołę, życie społeczno-obyczajowe.

Proksenia, Kraków 2001
ilość stron: 240
ISBN 83-915010-1-9

DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNO-LECZNICZA ZAKŁADÓW LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO
Transformacja działalności przedsiębiorstw uzdrowiskowych w latach 1989–2010

Adam R. Szromek

W publikacji przedstawiono zagadnienia związane z organizacją i świadczeniem usług w Zakładach Lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce w okresie ostatnich 20 lat, zawiera również analizę aspektów ekonomicznego ich funkcjonowania. Książka będzie przydatna zarówno dla praktyków gospodarczych, w tym kadry kierowniczczej obiektów lecznictwa uzdrowiskowego, pracowników samorządów miejscowości uzdrowiskowych i Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i studentów oraz wykładowców uczelni na takich kierunkach studiów jak Zdrowie Publiczne oraz Turystyka i Rekreacja.

Monografia nr 11, Proksenia, Kraków 2011
ilość stron: 148
ISBN 978-83-60789-37-7

ETYKA PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH I PILOTÓW WYCIECZEK
Materiały z V Forum Pilotażu i Przewodnictwa w Łodzi

Praca zbiorowa − red. Zygmunt Kruczek

Monografia zawiera artykuły tematycznie koncentrujące się wokół przewodniej tematyki V Forum Pilotażu i Przewodnictwa w Łodzi – grudzień 2009 r.
Część I zawiera wystąpienia na temat etyki i kodeksów etycznych, od Globalnego Kodeksu Etycznego po próbę formułowania zasad etyki dla zawodu przewodnika i pilota.
Część II poświęcona jest sprawom szkolenia przewodników i pilotów. Zamieszczono również ważniejsze głosy w dyskusji na temat specyfiki pracy rezydentów, animatorów, przewodników oraz referaty prezentujące atrakcje i produkty turystyczne Łodzi, województwa łódzkiego i świętokrzyskiego.
W aneksie zebrano przykłady różnych form kodeksów etycznych.

Monografia nr 4, Proksenia, Kraków 2010
ilość stron: 248
ISBN 978-83-60789-21-6

EUROPA. ZARYS GEOGRAFII TURYSTYCZNEJ

Zygmunt Kruczek, Stefan Sacha

Książka zawiera opis uwarunkowań rozwoju turystyki w Europie oraz zwięzły opis regionów turystycznych w poszczególnych krajach europejskich. Mapy, tabele i wykresy, literatura.

Proksenia, wydanie I – 1996 r., ostatnie III – 2003 r.
ilość stron: 213
ISBN 83-907659-6-9

EUROPA. GEOGRAFIA TURYSTYCZNA

Zygmunt Kruczek

Publikacja zawiera: ogólną charakterystykę warunków rozwoju turystyki w Europie, analizę ruchu turystycznego, podział Europy na makroregiony turystyczne. Część druga zawiera opisy wszystkich państw Europy uwzględniające warunki rozwoju turystyki w danym państwie i opisy regionów turystycznych. Dane statystyczne za rok 2006 i 2007. Ilustracje, zdjęcia, mapy, tabele, wykresy, wykaz stron internetowych. Literatura.

Proksenia, wydanie II – 2005 r., wydanie IV – 2008 r.
ilość stron: 312
ISBN 978-83-60789-08-7

GEOGRAFIA ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH POLSKI

Zygmunt Kruczek, Stefan Sacha

Książka zawiera opis atrakcji i walorów turystycznych Polski w układzie problemowym oraz regionalnym. Za podstawę opisu przyjęto 12 regionów nawiązujących do podziału kraju na jednostki fizjograficzne. Ponadto zamieszczono opisy szlaków turystycznych, pojęć, liczne mapy, tabele i wykresy, bogaty zestaw literatury.

Proksenia, wydanie I – 1994 r., ostatnie III – 2000 r.
ilość stron: 213
ISBN 83-907659-5-0

GÓRY - CZŁOWIEK - TURYSTYKA
Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Andrzejowi Matuszykowi w 75. rocznicę urodzin

Praca Zbiorowa - red. P. Cybula, M. Czyż, S. Owsianowska

Księga zawiera, oprócz zarysu sylwetki jubilata i jego dokonań, 33 artykuły dotyczące gór, ich wartości, ideologii, tradycji turystyki w górach, a także rozważania o górach w literaturze i sztuce oraz charakterystykę współczesnych uwarunkowań rozwoju turystyki górskiej. Autorami artykułów są wybitni znawcy gór i turystyki górskiej (m.in. profesorowie: Kolbuszewski, Przecławski, Zdebski, Witkowski, Pociask-Karteczka, Ryn i inni).

Proksenia, Kraków 2011
ilość stron: 400
ISBN 978-83-60789-38-4

JAK BYĆ HOTELARZEM?

Jakub Adamowicz, Grzegorz Wolak

Zawiera rozdziały − "Albergologia" czyli wiedza o hotelarstwie, Etyka w hotelarstwie; Krótka historia hotelarstwa. Rys historyczny; kształtowania się usług i pojęć hotelarskich; Rady dotyczące sprzedaży usług hotelarskich. Kilka słów o usłudze hotelarskiej; Jakość − analiza i kryteria − trochę teorii Sposób obiektywizacji oceny jakości usługi hotelarskiej; Terminologia ISO 8402; kategoryzacja i standaryzacja w polskim hotelarstwie; Funkcjonowanie i procedury służb hotelowych (recepcji, służby pięter). Bardzo ważna osoba w hotelu − VIP; Śniadania hotelowe; Wybrane terminy i definicje stosowane w hotelarstwie. W aneksie załączniki − Zasady arbitrażu IHA/UFTAA, Konwencja o odpowiedzialność, regulamin hotelowy, fragmenty ustawy o usługach turystycznych, rozporządzenia, regulaminy hotelowe oraz statuty PIH i PZH.

Krakowska Szkoła Hotelarska & Proksenia, Kraków 2004
ilość stron: 260
ISBN 83-915010-9-4

JAKOŚĆ USŁUG W PILOTAŻU I PRZEWODNICTWIE

Praca zbiorowa − red. Zygmunt Kruczek

Publikacja zawiera referaty wygłoszone w czasie IV Forum Pilotażu i Przewodnictwa w Krakowie w dniach 4–5 grudnia 2008 r. Tematyką przewodnią IV Forum była jakość usług w pilotażu i przewodnictwie. Dyskutowano o czynnikach determinujących rynek pracy przewodników i pilotów, specyficznych rodzajach przewodnictwa, nowych trendach w turystyce, a także o kierunkach nowelizacji ustawy o usługach turystycznych. Całość zamykają wnioski z obrad IV Forum.

Proksenia, Kraków 2009
ilość stron: 144
ISBN 978-83-60789-11-7

KOMPENDIUM PILOTA WYCIECZEK

Praca zbiorowa − red. Zygmunt Kruczek

Najpełniejszy zbiór wiedzy o pilotowaniu wycieczek, zawiera ocenę przemysłu turystycznego, zasady obsługi imprez turystycznych, omówienie problematyki prawnej, psychologicznej, medycznej turystyki, warsztatu krajoznawczego pilota, wzory dokumentów i słownik pojęć. Układ publikacji dostosowany do programu szkolenia pilotów, określonego ustawą o usługach turystycznych i rozporządzeniami MG – uwzględniono zmiany wynikające z ustawy kompetencyjnej.

Proksenia, wydanie IX, Kraków 2009
ilość stron: 336
ISBN 978-83-60789-03-2

KRAJE POZAEUROPEJSKIE. ZARYS GEOGRAFII TURYSTYCZNEJ

Praca zbiorowa − red. Zygmunt Kruczek

Trzecia część cyklu materiałów dydaktycznych z zakresu geografii turystycznej, zawiera opisy kontynentów i krajów pozaeuropejskich. Układ treści jak w pozycji "Europa. Zarys geografii turystycznej", mapy, tabele, dane wielkości ruchu turystycznego i wpływów z turystyki oraz bazy noclegowej za 2006–2009 r.

Proksenia, wydanie VII, Kraków 2010
ilość stron: 344
ISBN 978-83-60789-06-3

KRAJOZNAWSTWO. TEORIA I METODYKA

Zygmunt Kruczek, Artur Kurek, Marek Nowacki

Książka zawiera w części I syntetyczne ujęcie problematyki krajoznawstwa: od jego pojęcia, poprzez rozwój, rolę we współczesnym społeczeństwie do omówienia głównych jego form i kierunków działania.
W części II − metodycznej − zawarto opis metod i środków stosowanych w krajoznawstwie ze szczególnym uwzględnieniem krajoznawstwa połączonego z turystyką (programowanie imprez turystycznych, warsztat krajoznawczy pilota wycieczek), inwentaryzacji krajoznawstwa oraz popularyzacji wiedzy krajoznawczej.
Nowością w polskiej literaturze fachowej jest rozdział o interpretacji dziedzictwa.
Publikacja przydatna dla studentów kształcących się w zakresie turystyki, pedagogiki, geografii, dla działaczy PTTK i innych organizacji społecznych oraz dla pracowników turystyki.

Proksenia, Kraków 2010
ilość stron: 264
ISBN 978-83-60789-20-9

KRAJOZNAWSTWO. ZARYS TEORII I METODYKI

Zygmunt Kruczek, Artur Kurek, Marek Nowacki

Książka zawiera − w części pierwszej − syntetyczne ujęcie problematyki krajoznawstwa − od jego pojęcia, poprzez rozwój, role we współczesnym społeczeństwie do omówienia głównych jego form i kierunków działania. W części drugiej − metodycznej − zawarto opis metod i środków stosowanych w krajoznawstwie, ze szczególnym uwzględnieniem krajoznawstwa połączonego z turystyką (programowanie imprez turystycznych, warsztat krajoznawczy pilota wycieczek), inwentaryzacji krajoznawstwa oraz popularyzacji wiedzy krajoznawczej. Nowością w polskiej literaturze fachowej jest rozdział o dziedzictwie kulturowym i jego interpretacji. Publikacja przydatna dla studentów kształcących się w zakresie turystyki, pedagogiki, geografii, dla działaczy PTTK i innych organizacji społecznych oraz dla pracowników turystyki.

Proksenia, wydanie III, Kraków 2007
ilość stron: 240
ISBN 978-83-60789-01-8

MATERIAŁY POMOCNICZE DO ĆWICZEŃ Z HISTORII REKREACJI RUCHOWEJ

Dobiesław Dudek

Publikacja przeznaczona dla studentów kierunku turystyka i rekreacja, zawiera wybór tekstów z zakresu historii rekreacji. 

Proksenia, Kraków 2005
ilość stron: 198
ISBN 83-921418-5-7

METODYKA I TECHNIKA PRACY ANIMATORA CZASU WOLNEGO

Patrycja Litwicka

Publikacja z serii „Biblioteka metodyczna turystyki” przeznaczona jest dla animatorów czasu wolnego podejmujących pracę w ośrodkach wypoczynkowych, resortach i hotelach. Zawiera teoretyczne podstawy animacji, ocenę predyspozycji osobowościowych i organizacyjnych animatora, omawia prawne uwarunkowaniach zatrudnienia i pracy w animacji czasu wolnego. W osobnym rozdziale opisano przykłady pracy animatora w różnych środowiskach społecznych (animacja wśród dzieci, młodzieży i dorosłych). Autorka zaproponowała również szereg imprez, związanych z animacją wieczorową i nocną, przeznaczonych do realizacji w różnych grupach wiekowych. Zwrócono także uwagę na subiektywne i obiektywne trudności występujące w pracy animatora, wskazano różne sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i zagrażających zdrowiu i życiu uczestników zajęć animacyjnych.

Proksenia, Kraków 2010
ilość stron: 112
ISBN 978-83-60789-23-0

METODYKA I TECHNIKA PRACY PILOTA IMPREZ NARCIARSKICH

Ryszard Nowak

Publikacja z serii "Biblioteka metodyczna turystyki" przeznaczona jest zarówno dla pilotów wycieczek zamierzających prowadzić imprezy narciarskie oraz organizatorów wyjazdów narciarskich, jak również dla studentów i wykładowców szkół wyższych na kierunku turystyka i rekreacja. Opracowanie składa się z dwóch części. Część pierwsza zawiera podstawowe wiadomości o narciarstwie, które powinien znać pilot obsługujący tego typu wyjazdy. Część druga przedstawia metodykę oraz techniki pilotażu imprez narciarskich. Na zakończenie zamieszczono wzory dokumentów niezbędnych przy pełnieniu funkcji pilota.

Proksenia, Kraków 2010
ilość stron: 136
ISBN 978-83-60789-24-7

METODYKA I TECHNIKA PRACY PILOTA − REZYDENTA

Zygmunt Kruczek, Małgorzata Wajdzik

W publikacji omówiono uwarunkowania prawne i ekonomiczne pracy rezydenta, nakreślono jego sylwetkę zawodową. Opisano umowy, zasady ubezpieczania i procedury reklamacji. Zasadniczy rozdział to opis metodyki i techniki pracy pilota − rezydenta. W aneksie zamieszczono wzory stosowanych dokumentów oraz przykładową książkę hotelową. Wydanie II zaktualizowano i poszerzono o rozdział o uwarunkowaniach lokalnych pracy rezydenta oraz inne przydatne materiały.

Proksenia, wydanie II, Kraków 2009
ilość stron: 208
ISBN 978-83-60789-09-4

MIĘDZYNARODOWA KONKURENCYJNOŚĆ REGIONU TURYSTYCZNEGO
Od programowania rozwoju do zarządzania strategicznego

Łukasz Nawrot, Piotr Zmyślony

Problematyka monografii odniesiona została do czterech głównych obszarów badawczych: teorii regionu turystycznego, jego międzynarodowej konkurencyjności, kształtowania produktu turystycznego ze szczególnym uwzględnieniem procesów inwestycyjnych jako podstawy rozwoju gospodarczego w ogóle oraz wybranych zagadnień z zakresu zarządzania i ich implementacji do poziomu regionu turystycznego.
Publikacja polecana studentom turystyki na wszystkich uczelniach, zwłaszcza w odniesieniu do przedmiotu regiony turystyczne.

Monografia nr 1, Proksenia, Kraków 2009
ilość stron: 176
ISBN 978-83-60789-12-4

...NIE CAŁY ODSZEDŁEM
Wspomnienia o Księdzu Janie Twardym

Praca zbiorowa – red. Marzenna Dutkiewicz i Tomasz Łodygowski

Książka zawiera wypowiedzi różnych osób, fotografie, opisy i wspomnienia wydarzeń związanych z postacią przedwcześnie zmarłego ks. kanonika Jana Twardego z Poznania.

Proksenia, Kraków 2009
ilość stron: 136
ISBN 978-83-60789-13-1

OBCY W POZNANIU. Historyczna metropolia jako ośrodek turystyki kulturowej

Praca zbiorowa − red. nauk. Armin Mikos von Rohrscheidt

Monografia przedstawia potencjał Poznania jako miasta realizacji różnych form turystyki kulturowej i jest swoistym podręcznikiem dla planujących, organizujących i realizujących oferty turystyki kulturowej. W części I zamieszczono artykuły prezentujące współczesnej turystyki miejskiej, zarys dziejów Poznania, analizę potencjału turystyczno-kulturowego miasta i profilu odwiedzających turystów. W części II znajdziemy opracowania z zakresu metodyki nowoczesnych form zwiedzania miasta i propozycje tras dla turystów z różnych krajów. Ostatnia część zawiera ocenę segmentów miejskiej oferty turystycznej.

KulTour.pl & Proksenia, wydanie I, Poznań/Kraków 2011
Książka elektroniczna – PDF oraz e-book na płycie CD
ISBN 978-83-930211-1-6

OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO

Praca zbiorowa − red. Zygmunt Kruczek

Wydanie IV poprawione i uzupełnione. W publikacji zawarto najważniejsze informacje dotyczące organizacji i działania biura podróży, kultury obsługi turystów, elementów składowych produktu turystycznego − bazy noclegowej, żywienia, transportu, pilotażu wycieczek i przewodnictwa. Omówiono aspekty prawne usług turystycznych – przepisy paszportowe, wizowe, celne, dewizowe, ubezpieczenia w turystyce oraz problematykę umów. Osobny rozdział poświęcono obsłudze podróżniczej oraz tworzeniu produktu turystycznego. Zamieszczono wzory dokumentów stosowanych w obsłudze ruchu turystycznego oraz słownik terminów i pojęć używanych w turystyce. Układ publikacji dostosowany do zmodyfikowanego programu nauczania w policealnych studiach obsługi ruchu turystycznego.

Krakowska Szkoła Hotelarska & Proksenia, wydanie IV, Kraków 2006
ilość stron: 288
ISBN 83-907659-9-3

OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO. Teoria i praktyka

Praca zbiorowa − red. nauk. Zygmunt Kruczek

Podręcznik zalecany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dostosowany do programu i podstawy programowej MEN dla kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej nr 341[05]. Z powodzeniem może być wykorzystany w szkołach wyższych na studiach z zakresu turystyki. Publikacja jest najpełniejszym zbiorem wiedzy o obsłudze ruchu turystycznego. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące organizacji i działania biura podróży, kultury obsługi turystów, organizacji imprez turystycznych i obsługi podróżnych. Omówiono elementy składające się na produkt turystyczny – bazę noclegową i gastronomiczną oraz transport. Syntetycznie zaprezentowano problematykę przewodnictwa turystycznego i pilotażu wycieczek, wiele miejsca poświęcono problematyce prawnej świadczenia usług turystycznych. Do każdego z rozdziałów załączono propozycje ćwiczeń, wzory dokumentów. Na końcu książki zamieszczono słownik terminów i pojęć stosowanych w branży turystycznej.

Proksenia, wydanie I − 2009 r., wydanie II − 2010 r., wydanie III − 2011 r.
ilość stron: 384
ISBN 978-83-60789-25-4

OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO – Ćwiczenia

Joanna Brewczyńska-Sternal, Małgorzata Kamzik

Zeszyt z ćwiczeniami dostosowanymi do podręcznika „Obsługa ruchu turystycznego. Teoria i praktyka” pod redakcją Z. Kruczka, wpisanego do wykazu podręczników nr ewid. w wykazie 44/2010. Do każdego z rozdziałów podręcznika zaproponowano zestaw ćwiczeń polegający na wypełnieniu wzorów dokumentów, opisaniu pokazanych na ilustracjach obiektów, udzieleniu odpowiedzi na pytania testowe oraz wielu innych zadań. Systematyczne rozwiązywanie ćwiczeń poprzez wypełnienie ich w zeszycie ułatwia opanowane obszernego materiału z przedmiotu Obsługa ruchu turystycznego. Publikacja przeznaczona dla uczniów w technikach i liceach profilowanych oraz słuchaczy policealnych szkół zawodowych przygotowujących się do zawodu „technik obsługi turystycznej”.

Proksenia, Kraków 2011
ilość stron: 128
ISBN 978-83-60789-33-9

ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE

Praca zbiorowa − red. Grzegorz Wolak

Książka jest użytecznym materiałem dydaktycznym w średnich i wyższych hotelarskich szkołach zawodowych, stanowiąc podstawę do omawiania i analizowania poszczególnych stanowisk pracy oraz niezbędnych predyspozycji zatrudnianych na tych stanowiskach pracowników. W wydaniu II oprócz aktualizacji dodano nowe rozdziały prezentujące główne trendy w przemyśle hotelarskim, modele zarządzania oraz tematykę jakości w hotelarstwie (norma ISO 8402). W aneksie zamieszczono m.in. kodeks etyki hotelarza, kodeks postępowania, aktualne przepisy kategoryzacji bazy hotelowej oraz słowniki podstawowych pojęć z zakresu hotelarstwa i gastronomii.

Krakowska Szkoła Hotelarska & Proksenia, Kraków 2006
ilość stron: 240
ISBN 83-921418-9-X

PILOCI I PRZEWODNICY NA STYKU KULTUR
Materiały z VI Forum Pilotażu i Przewodnictwa w Szczecinie

Praca zbiorowa – red. Z. Kruczek

Monografia zawiera artykuły tematycznie koncentrujące się wokół zawartej w tytule publikacji przewodniej tematyki VI Forum Pilotażu i Przewodnictwa jakie miało miejsce w Szczecinie w grudniu 2010 roku. Część I zawiera wystąpienia na temat wielokulturowości pracy przewodników i pilotów, odnoszące się do różnych miejsc w Polsce i na świecie (Dolny Śląsk, Warmia i Mazury, Żydowski Kazimierz w Krakowie). Część II poświęcona jest sprawom szkolenia przewodników i pilotów. Na uwagę zasługuje sylabus zwiedzania Poznania i metodyka prowadzenia imprez narciarskich. Omówiono tutaj również ocenę zmian w przepisach prawnych dotyczących przewodnictwa i pilotażu. W części III zamieszczono artykuły prezentujące Pomorze Zachodnie, jako przykład regionu wielokulturowego, stawiającego wysokie wymagania osobom interpretującym jego dziedzictwo.

Monografia nr 7, Proksenia, Kraków 2011
ilość stron: 208
ISBN 978-83-60789-30-8

PILOTAŻ I PRZEWODNICTWO − NOWE WYZWANIA

Praca zbiorowa − red. Zygmunt Kruczek

Publikacja zawiera referaty wygłoszone w czasie II Forum Pilotażu i Przewodnictwa w Warszawie w dniach 14-15.10. 2005 r. Zamieszczono wygłoszone referaty ilustrujące stan przewodnictwa i pilotażu w Polsce, jego tradycje a także dyskusję na temat uregulowań prawnych. Całość zamykają wnioski z obrad II Forum.

Proksenia, Kraków 2005
ISBN 83-921418-6-5

PILOTAŻ I PRZEWODNICTWO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

Praca zbiorowa − red. Zygmunt Kruczek

Publikacja zawiera referaty wygłoszone w czasie III Forum Pilotażu i Przewodnictwa w Poznaniu w dniach 21-25.11.2007 r. Tematyką przewodnią III Forum była przewodnictwo i pilotaż wycieczek w krajach UE. Dyskutowano o rozwiązaniach organizacyjnych w różnych krajach. Zamieszczono w tomie normy i dyrektywy a także materiały z warsztatu na temat emisji głosu.. Całość zamykają wnioski z obrad III Forum.

Proksenia, Kraków 2007
ISBN 978-83-60789-02-05

PILOTAŻ WYCIECZEK ZAGRANICZNYCH

Praca zbiorowa − red. Zygmunt Kruczek

Najpełniejszy zbiór wiedzy o pilotowaniu wycieczek, zawiera ocenę przemysłu turystycznego, zasady obsługi imprez turystycznych, omówienie problematyki prawnej, psychologicznej, medycznej turystyki, warsztatu krajoznawczego pilota, wzory dokumentów.

Proksenia, wydania I-VII, Kraków 1995-2001
ISBN 83-907659-4-2

PODSTAWY GEOGRAFII TURYSTYCZNEJ

Wacław Cabaj, Zygmunt Kruczek

„Podstawy geografii turystycznej” mają charakter kompendium wiadomości z przedmiotu „geografia turystyczna” realizowanego na studiach I stopnia kierunku „Turystyka i rekreacja”. Podręcznik jest zgodny z ministerialnymi standardami kształcenia. Może być również wykorzystywany na tych kierunkach studiów, na których turystyka i rekreacja występują jako specjalizacja lub specjalność uzupełniająca. W książce zawarto teoretyczne podstawy geografii turystycznej, rozdziały o kartografii turystycznej i metodologiczne zasady sporządzania opisów. W zwięzły sposób opisano regiony turystyczne Polski, Europy i pozostałych kontynentów.

Proksenia, wydanie I − 2007 r., wydanie II − 2009 r.
ilość stron: 240
ISBN 978-83-60789-14-8

POLSKA. GEOGRAFIA ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH

Zygmunt Kruczek

Książka zawiera opis atrakcji i walorów turystycznych Polski w układzie problemowym oraz regionalnym. Za podstawę opisu przyjęto regiony administracyjne (obecne województwa), a w ich obrębie jednostki fizjograficzne wg podziału J. Kondrackiego. Ponadto zamieszczono opisy szlaków turystycznych, słownik podstawowych terminów i pojęć, liczne mapy, tabele i wykresy, bogaty zestaw literatury.

Proksenia, wydanie I 2002 r., ostatnie VIII – 2010 r.
ilość stron: 304
ISBN 978-83-60789-07-0

PROMOCJA I INFORMACJA TURYSTYCZNA

Zygmunt Kruczek, Bartłomiej Walas

Książka zawiera w części 1 kompleksowe ujecie problematyki promocji i jej instrumentów − m.in. reklamy, public relations, itp. Omówiono organizację i finansowanie promocji w Polsce i wybranych krajach Europy. Dokładnie scharakteryzowano wybrane narzędzia promocji odnoszą je do działalności w turystyce − tj. media, wydawnictwa, Targi i warsztaty. W części 2 przedstawiono system informacji turystycznej w Polsce oraz organizacje i funkcjonowanie jednostek systemu it (centrum, punkt it). Publikacja przydatna dla studentów i słuchaczy studiów policealnych kształcących się w zakresie turystyki, pracowników biur turystycznych, obiektów noclegowych, turystycznej administracji rządowej i samorządowej.

Proksenia, Kraków 2004
ilość stron: 240
ISBN 83-915010-4-3

PROMOCJA I INFORMACJA W TURYSTYCE

Zygmunt Kruczek, Bartłomiej Walas

Publikacja dotyczy wykorzystania promocji i informacji w turystyce.
W części I dokonano systematyki pojęć, omówiono instrumenty i środki promocji. Osobne rozdziały dotyczą promocji miejsca docelowego – organizacji, finansowania, oraz budowy marki. Zamieszczono studium przypadku realizacji strategii i kampanii promocyjnej kraju, regionu, miasta oraz atrakcji turystycznej.
Część II poświęcona została informacji turystycznej od przybliżenia podstaw teorii informacji, poprzez ewolucję rozwiązań organizacyjnych aż po prezentację aktualnych tendencji w informacji turystycznej, a nawet oznakowaniu turystycznym.
Książka będzie przydatna zarówno dla studentów turystycznych kierunków szkół wyższych, słuchaczy studiów policealnych, jak i dla pracowników branży turystycznej, szczególnie administracji samorządowej, wspierającej rozwój gospodarki turystycznej.

Proksenia, Kraków 2010
ilość stron: 304
ISBN 978-83-60789-19-3

REGIONALNE SZLAKI TEMATYCZNE. Idea, potencjał, organizacja

Armin Mikos von Rohrscheidt

W monografii autor definiuje szlaki turystyczne i określa ich funkcje w kontekście sposobu penetracji turystycznej a także nowoczesnego produktu turystycznego. Przedmiotem badań są szlaki turystyczno-kulturowe, w pracy zinwentaryzowano i poddano analizie ich potencjał wraz z postulatami modyfikacji ich struktury. Do badań szczegółowych wybrano Szlak Piastowski, Pętlę Pomorską Szlaku Cysterskiego, Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, Pomorski Szlak Bursztynowy oraz Szlak Sakralnej Sztuki Barokowej im. Michaela Willmanna. Monografia adresowana jest do gestorów szlaków turystycznych, regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych oraz do samorządów terytorialnych. Będzie przydatna również dla studentów turystycznych kierunków kształcenia.

Monografia nr 6, Proksenia, Kraków 2010
ilość stron: 416
ISBN 978-83-60789-28-5

REGIONY TURYSTYCZNE

Zygmunt Kruczek, Piotr Zmyślony

Podręcznik do nauczania przedmiotu regiony turystyczne na II stopniu studiów uzupełniających magisterskich na kierunku turystyka i rekreacja, zgodny z ministerialnymi standardami kształcenia (załącznik nr 108 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 lipca 2007 r.). Zawarto w nim teoretyczne zagadnienia regionalizacji, przedstawiono makroregiony turystyczne świata według UNWTO, opisano gospodarkę turystyczną w regionach, tworzenie regionalnych produktów turystycznych, omówiono podstawy tworzenia strategii rozwoju i zasady sterowania ruchem turystycznym. Publikacja zawiera liczne przykłady ilustrujące zagadnienia teoretyczne.

Proksenia, Kraków 2010
ilość stron: 232
ISBN 978-83-60789-26-1

SPECJALIZACJA I PROFESJONALIZACJA WE WSPÓŁCZESNYM PILOTAŻU I PRZEWODNICTWIE
Materiały z VII Forum Pilotażu i Przewodnictwa

Praca zbiorowa - red. Zygmunt Kruczek

Monografia jest zbiorem materiałów zaprezentowanych na VII Forum Pilotażu i Przewodnictwa, które odbyło się w Toruniu w grudniu 2011 r. Zebrane w publikacji artykuły wskazują drogę profesjonalizacji usług przewodnickich i pilockich oraz specjalizowania się w obsłudze różnych segmentów rynku turystycznego. Zamieszczono również materiały prezentujące sytuację prawną przewodników i pilotów w Polsce i Austrii oraz zasady tworzenia Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji dla tych zawodów.

Monografia nr 12, Proksenia, Kraków 2012
ilość stron: 216
ISBN 978-83-60789-39-1

SZTUKA I PODRÓŻOWANIE. Studia teoretyczne i historyczno-artystyczne

Praca zbiorowa – red. Piotr Krasny i Dominik Ziarkowski

Monografia zawiera kilkanaście artykułów tematycznie koncentrujących się wokół rozmaitych związków sztuki z podróżowaniem i turystyką. Teksty zostały przygotowane przez specjalistów z zakresu nauk o turystyce, historii sztuki, historii, etnologii i antropologii kulturowej. Dzięki temu publikacja cechuje się różnorodnością tematyczną oraz metodologiczną. Czytelnik znajdzie w niej zarówno prace odnoszące się do współczesnej turystyki kulturowej, wykorzystującej zabytki architektury, muzea i dzieła sztuki jako atrakcje turystyczne, jak również teksty o charakterze historyczno-artystycznym, ukazujące znaczenie sztuki dla rozwoju turystyki i krajoznawstwa w minionych epokach. Dodatkowym atutem są liczne ilustracje. Książka adresowana jest do osób zainteresowanych dziedzictwem kulturowym, sztuką oraz humanistycznymi aspektami podróżowania i turystyki.

Monografia nr 3, Proksenia, Kraków 2009
ilość stron: 280
ISBN 978-83-60789-17-9

TESTY I PYTANIA DLA KANDYDATÓW NA PILOTÓW WYCIECZEK

Opracowanie: Zygmunt Kruczek i Stefan Sacha

Publikacja przeznaczona dla organizatorów kursów pilotów, wykładowców na tych kursach, kandydatów na pilotów i przewodników. Zawiera ułożone tematycznie pytania testowe stosowane na egzaminach na pilota wycieczek. Zamieszczono również pytania do egzaminu ustnego.

Proksenia, Kraków 2003
ilość stron: 83
ISBN 83-915010-7-8

TESTY I PYTANIA Z ZAKRESU TURYSTYKI

Opracowanie: Z. Kruczek i E. Jarosz

Publikacja przeznaczona dla organizatorów kursów pilotów, wykładowców na tych kursach, kandydatów na pilotów i przewodników. Zawiera ułożone tematycznie pytania testowe stosowane na egzaminach na pilota wycieczek. Zamieszczono również pytania do egzaminu ustnego. Dołaczono klucz do pytań testowych.

Proksenia, Kraków 2005
ilość stron: 122
ISBN 83-921418-2-2

TRANSFORMACJE PRAWA TURYSTYCZNEGO

Praca zbiorowa − red. Piotr Cybula

Publikacja składa się z piętnastu rozdziałów opracowanych przez autorów reprezentujących różne ośrodki akademickie. Każdy z rozdziałów stanowi „zamkniętą” wypowiedź autorską, co oznacza, że za zaprezentowane w nim poglądy ponosi odpowiedzialność wyłącznie jego autor. Książka adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych prawem turystycznym, zarówno „teoretyków”, jak i „praktyków”. Pozostaje mieć nadzieję, że poglądy w niej zawarte zostaną wzięte pod uwagę w związku z toczącymi się aktualnie pracami legislacyjnymi nad regulacjami odnoszącymi się do turystyki.

Monografia nr 2, Proksenia, Kraków 2009
ilość stron: 224
ISBN 978-83-60789-15-5

TURYSTYKA. TESTY I PYTANIA

Praca zbiorowa − red. Zygmunt Kruczek

Wydanie IV poprawione i uzupełnione. Publikacja przeznaczona dla organizatorów kursów pilotów, wykładowców na tych kursach, kandydatów na pilotów i przewodników oraz dla nauczycieli akademickich i studentów turystyki. Zawiera ułożone tematycznie pytania testowe stosowane na egzaminach na pilota wycieczek oraz z kilku przedmiotów akademickich (m.in. Podstawy Turystyki, Geografia Turystyczna, Krajoznawstwo). Zamieszczono również pytania do egzaminu ustnego, sytuacje awaryjne, zadania praktyczne i fotozagadki.

Proksenia, wydanie V, Kraków 2011
ilość stron: 192
ISBN 978-83-60789-04-9

UWARUNKOWANIA WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI W REGIONIE

Katarzyna Czernek

W monografii autorka przeprowadziła identyfikację czynników determinujących współpracę wewnątrz- i międzysektorową (publiczną, prywatną i publiczno-prywatną) w regionie turystycznym, przedstawiono motywy, cele i korzyści współpracy w regionie turystycznym oraz scharakteryzowano formy kooperacji w polskich regionach turystycznych. Wykazano, w jaki sposób wpływały one na współpracę w regionie objętym badaniem. Pogłębione, jakościowe badania empiryczne prowadzone były w pięciu beskidzkich gminach, tworzących porozumienie „Beskidzka 5”.

Monografia nr 14, Proksenia, Kraków 2012
ilość stron: 280
ISBN 978-83-60789-40-7

UZDROWISKA I ICH FUNKCJA TURYSTYCZNO-LECZNICZA

Praca zbiorowa − red. nauk. Adam R. Szromek

To już druga monografia z serii "Uzdrowiska..." i stanowi uzupełnienie pierwszej publikacji „Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej”. Porusza tematykę dwóch funkcji obszarów uzdrowiskowych – turystycznej i leczniczej. Funkcje te prezentuje 22 autorów w 18 artykułach. Całość opatrzona przedmową światowej rangi autorytetu w zakresie badań turystycznych – Jafara Jafari z University of Wisconsin-Stout.

Monografia nr 13, Proksenia, Kraków 2012
ilość stron: 346
ISBN 978-83-60789-41-4

UZDROWISKA I ICH ZNACZENIE W GOSPODARCE TURYSTYCZNEJ

Praca zbiorowa − red. nauk. Adam R. Szromek

Monografia zawiera 14 artykułów poprzedzonych wstępem prof. R. W. Butlera podzielonych na 4 działy: Rozwój obszarów uzdrowiskowych, Turystyka zdrowotna w uzdrowiskach, Produkt uzdrowiskowy oraz Przedsiębiorstwo uzdrowiskowe i jego rola w uzdrowisku. Poszczególne rozdziały tego opracowania opisują i poddają analizie modele, historię, stan obecny i przyszłość polskich uzdrowisk. Monografia kładzie nacisk na obecne i potencjalne korzyści ekonomiczne wykorzystania tych miejscowości.

Monografia nr 5, Proksenia, Kraków 2010
ilość stron: 288
ISBN 978-83-60789-27-8

ZABYTKI A TURYSTYKA. Studium poświęcone historii naukowego i krajoznawczego poznawania Doliny Prądnika

Dominik Ziarkowski

Książka stanowi kompendium wiedzy o niezwykłym zakątku jakim jest Dolina Prądnika, przydatne dla historyków, historyków sztuki, krajoznawców, badaczy turystyki i antropologów. Analizie poddano zabytki doliny, ich znaczenie dla rozwoju turystyki, zamieszczono wyniki badań nad atrakcyjnością krajobrazu. Monografia uzupełniona odpowiednio dobranym zestawem ilustracji stanowi ważna pozycję w rozważaniach nad turystyką kulturową.

Monografia nr 9, Proksenia, Kraków 2011
ilość stron: 344
ISBN 978-83-60789-35-3

ZACHOWANIA KONSUMENTÓW NA RYNKU TURYSTYCZNYM

Leszek Rudnicki

Książka zawiera przystępnie podane wiadomości o zachowaniu się konsumenta na rynku turystycznym – od teorii zachowań poprzez ich uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne oraz analizę potrzeb i procesu podejmowania decyzji.
Publikacja przydatna dla studentów kształcących się w zakresie turystyki, zarządzania, marketingu oraz dla pracowników branży turystycznej.

Proksenia, Kraków 2010
ilość stron: 144
ISBN 978-83-60789-22-3

ZAMEK W KORZKWI I JEGO OTOCZENIE. PROBLEMY ODBUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA

Piotr Stanisław Szlezynger

W urokliwej dolinie Korzkiewki, dopływie Prądnika, w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego znajduje się zamek w Korzkwi. W publikacji zaprezentowano sposoby postępowania przy odbudowie zamku i dworu oraz rewaloryzacji parku w dolinie. Wskazano etapy inwestycji, różne sposoby i podejścia do zagadnień inwestycyjnych i konserwatorskich, od momentu podjęcia decyzji o odbudowie zamku w latach 30. XX w. Praca jest swoistym studium przypadków postępowania w wypadku odbudowy i zagospodarowania obiektów przemysłowych. Zawiera także rozdziały o tworzeniu produktu turystycznego na bazie odnowionej substancji zabytków i plenerów, oraz działania marketingowe mające na celu wykorzystanie terenu dla turystyki i rekreacji. Publikacja ta adresowana jest do wszystkich zainteresowanych problematyką odbudowy zabytków i rewaloryzacji obiektów. Powinna być przydatna również dla studentów kierunku "turystyka i rekreacja" oraz innych kierunków studiów związanych z tą tematyką.

Proksenia, Kraków 2004
ilość stron: 112
ISBN 83-921418-1-4

ZARYS DZIEJÓW TURYSTYKI W POLSCE

Małgorzata Lewan

Opracowanie "Zarys dziejów turystki w Polsce" zawiera najważniejsze informacje o dziejach turystyki w Polsce podane w przystępnej formie, bez zbędnych dygresji. Publikacja ta jest szczególnie przydatna dla studentów kierunków turystycznych, słuchaczy studiów policealnych oraz dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Na tle rozważań o źródłach turystyki autorka kreśli dzieje turystyki w Polsce w czterech przedziałach czasowych − początki turystyki w Polsce (od Staszica do Chałubińskiego), tradycje turystyczne w Galicji, Królestwie Polskim i pod Zaborem Pruskim, turystyka w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej oraz w III Rzeczpospolitej. Cennym dodatkiem do publikacji jest kalendarium wydarzeń w historii turystyki oraz bogata literatura.

Proksenia, Kraków 2004
ilość stron: 112
ISBN 83-921418-0-6

ZARYS TEORII I METODYKI REKREACJI RUCHOWEJ

Grzegorz Bielec, Witold Półtorak, Krzysztof Warchoł

Podręcznik adresowany do studentów i nauczycieli poszukujących podstawowej wiedzy z zakresu rekreacji. Omówiono uwarunkowania rozwoju rekreacji na świecie i ziemiach polskich, przedstawiono zwięźle teorię rekreacji ruchowej, traktując ją jako dziedzinę kultury fizycznej. W rozdziale metodyka rekreacji ruchowej opisano zasady, metody i formy stosowanych zajęć rekreacyjnych. Znajdziemy tu również scenariusze zajęć rekreacyjnych oraz opisy form aktywności ruchowej dla osób starszych. Publikacja jest użyteczna dla obecnych i przyszłych specjalistów rekreacji ruchowej (instruktorów, nauczycieli, animatorów czasu wolnego), poszerzającą zasób ich wiedzy merytorycznej w zakresie teorii oraz metodyki wychowania fizycznego i rekreacji.

Proksenia, Kraków 2011
ilość stron: 192
ISBN 978-83-60789-29-2

ZARYS WIEDZY O TURYSTYCE

Paweł Różycki

Książka zawiera podstawowe informacje o turystyce − definicje, klasyfikacje, uwarunkowania rozwoju, funkcje turystyki, organizację turystyki, ruch turystyczny w Polsce i na świecie. "...publikacja ta zasługuje na uwagę, ponieważ stanowi dobre wprowadzenie do studiów nad turystyką. O jej przydatności dydaktycznej przesądza także to, iż uwzględnia wszystkie treści programowe przedmiotu Podstawy turystyki, zawarte w obowiązujących aktualnie standardach kształcenia dla kierunku "turystyka i rekreacja"..." (z recenzji prof. dr. hab. Ryszarda Winiarskiego).

Proksenia, wydanie II, Kraków 2009
ilość stron: 160
ISBN 978-83-60789-18-6