KSIĘGARNIA
INTERNETOWA
KURSY PILOTÓW
I REZYDENTÓW
WYDAWNICTWO PUBLIKACJE KONTAKT
I DANE FIRMY
STRONA GŁÓWNA
Wydawnictwo PROKSENIA

O nas...

Wydawnictwo PROKSENIA prowadzi swoją działalność od 1997 r. Założycielem i właścicielem wydawnictwa jest dr hab. Zygmunt Kruczek prof. AWF w Krakowie. Nazwa „Proksenia” nawiązuje do Proxenii – greckiej bogini opiekującej się podróżnikami, albowiem wydawnictwo zorientowane jest na publikacje związane z szeroko pojmowaną turystyka. Specjalizujemy się wydawaniu podręczników akademickich dla studentów kierunków studiów związanych z turystyką oraz szkół zawodowych kształcących kadry dla turystyki i hotelarstwa (w tym podręczniki zatwierdzone przez MEN). Oprócz podręczników wydajemy monografie naukowe związane tematycznie z turystyką oraz prace doktorskie i habilitacyjne.

W sumie wydano 15 podręczników (w tym seria podręczników z zakresu geografii turystycznej, promocji, obsługi ruchu turystycznego) oraz 31 monografii naukowych (w tym 2 prace habilitacyjne i 1 praca doktorska).


Dziedziny i dyscypliny wiedzy

 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu – dyscyplina: nauki o kulturze fizycznej;

 • Dziedzina nauk społecznych – dyscypliny: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o zarządzaniu i jakości
oraz inne dyscypliny nauki, jeżeli temat publikacji związany jest z turystyką.


Rada Naukowa

 • Przewodniczący – prof. dr hab. Adam Szromek;

 • Sekretarz Redakcji – dr Katarzyna Gmyrek-Gołąb;

 • Członkowie – dr hab. prof. ndzw. Peter Cuka, dr hab. Kinga Kostrakiewicz-Gierałt, dr Piotr Gryszel, dr hab. prof. ndzw. Zygmunt Kruczek, dr hab. prof. ndzw. Armin Mikos von Rohrscheidt, dr hab. prof. ndzw. Marek Nowacki, dr Bartłomiej Walas, dr hab. prof. ndzw. Janusz Zdebski, dr hab. prof. ndzw. Piotr Zmyślony.

Dla autorów

Propozycje wydawnicze prosimy przesyłać na adres e-mail: proksenia@proksenia.pl lub kontaktować się telefonicznie – 12 421 63 80, +48 602 758 513. Po zaakceptowaniu propozycji przez Redakcję autor stosuje się do procedury postępowania opisanej w części Procedury wydawnicze. Teksty przewidziane jako monografie naukowe należy przygotować zgodnie z wytycznymi wydawniczymi dla tej serii (pobierz plik z wytycznymi – ).

Zasady finansowania zgłaszanych propozycji uzgadniane są przez Redakcję z autorem na etapie zgłaszania publikacji, a przed podjęciem decyzji o dopuszczeniu do procedury wydawniczej i recenzyjnej. Wszystkie kwestie finansowe związane z przygotowaniem i drukiem publikacji zawarte będą w umowie zawieranej przez Wydawnictwo z autorem/autorami.


Procedury wydawnicze i recenzyjne

Procedury recenzyjne i wydawnicze obowiązujące w Wydawnictwie PROKSENIA:

 1. Przedłożenie pracy przez Autora (lub Redaktora Naukowego pracy zbiorowej) do Wydawnictwa. Prace muszą być przesyłane drogą elektroniczną (na adres e-mail: proksenia@proksenia.pl w formacie Word (doc, docx). Wydawnictwo, Autorzy i Recenzenci są zobowiązani do przestrzegania Kodeksu postępowania etycznego, który jest dostępny w osobnej zakładce.
 2. Wybór przez Wydawnictwo odpowiednich Recenzentów do złożonej pracy, z uwzględnieniem ich kwalifikacji w zakresie danego obszaru badawczego. Do oceny każdej publikacji powołuje się niezależnych Recenzentów zewnętrznych. Recenzent w przypadku zauważenia możliwości wystąpienia konfliktu interesów, sygnalizuje ten fakt Wydawnictwu oraz zwraca tekst będący przedmiotem recenzji. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między Recenzentem a Autorem:
  a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt);
  b) relacje podległości zawodowej;
  c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
  Recenzent ma również możliwość rezygnacji z recenzowania tekstu z powodu niewystarczającej wiedzy.
 3. Procedura recenzyjna według ogólnie przyjętego standardu akademickiego w zakresie double-blind peer review (zarówno Recenzent, jak i Autor są anonimowi). Nadsyłane pliki są pozbawione danych o autorze przed ich przesłaniem Recenzentom.
 4. Przesłanie do Wydawnictwa recenzji. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do przyjęcia książki do publikacji, przyjęcia książki po poprawie (wraz z zakresem koniecznych zmian) lub jej odrzucenia. Decyzja o odrzuceniu maszynopisu jest ostateczna. Wszelkie uwagi recenzenta powinny być merytorycznie uzasadnione.
 5. Przekazanie recenzji Autorowi w celu poinformowania go o przyjęciu/odrzuceniu publikacji lub zakresie koniecznych zmian. Autor tekstu zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszonych w recenzji uwag i postulatów, a także poinformować o decyzji, czy poprawi maszynopis zgodnie z uwagami recenzentów czy też rezygnuje z wydania książki.
 6. Poprawienie pracy przez Autora. Po poprawie tekstu przez Autora i przekazanie go Wydawnictwu zostaje podjęta decyzję o publikacji pracy. W razie wątpliwości poprawiona praca jest poddawana powtórnej recenzji. W momencie złożenia ostatecznej wersji pracy Wydawnictwo przelicza objętość książki w arkuszach wydawniczych i podpisuje z Autorem umowę autorską.
 7. Przekazanie ostatecznej wersji pracy do opracowania redakcyjnego. Wydawnictwo ma prawo do dokonania koniecznych zmian w złożonym tekście. Redaktorzy Wydawnictwa są zobowiązani do konsultowania zmian merytorycznych z Autorem publikacji.
 8. Skład książki.
 9. Przekazanie przełamanego tekstu autorowi do korekty autorskiej. Za korektę autorską pracy zbiorowej pod redakcją odpowiada Redaktor Naukowy i z nim kontaktuje się Wydawnictwo. Wersja książki przesłana do Wydawnictwa przez Autora, lub Redaktora pracy zbiorowej po korekcie autorskiej jest wersją ostateczną.
 10. Korekta wydawnicza.
 11. Opracowanie graficzne okładki.
 12. Druk książki. Procedury poprzedzające zamówienie nakładu książki w drukarni obejmują ze strony Wydawnictwa: nadanie numeru ISBN, zamówienie okładki, stworzenie stron redakcyjnych i tekstu na okładkę.
 13. Przekazanie egzemplarzy autorskich i obowiązkowych.

Zasady dotyczące autorów:

 1. Autor jest obowiązany do zachowania standardów rzetelności naukowej oraz przestrzegania zasad etyki wydawniczej.
 2. Autor może zgłaszać do publikacji wyłącznie oryginalne prace własnego autorstwa. Wszelkie odniesienia do prac i badań innych autorów powinny być opatrzone stosownymi przypisami oraz powinny być ujawnione w bibliografii. Niestosowanie się do powyższych zasad stanowi przejaw nierzetelności naukowej. W razie wykrytych przypadków takiego postępowania Redakcja zawiadamia odpowiednie podmioty, w tym instytucje zatrudniające autora, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia naukowców oraz inne, w zależności od okoliczności.
 3. Autor może zgłaszać do publikacji wyłącznie prace nieopublikowane oraz niezgłoszone do publikacji w innych wydawnictwach. Zgłaszanie pracy do więcej niż jednego wydawnictwa jednocześnie jest uważane za zachowanie nieetyczne.
 4. Autor jest obowiązany do współpracy z redakcją w ramach procesu recenzyjnego. W szczególności na prośbę redakcji powinien dostarczyć dane, na których opiera wyniki swoich badań, oraz przedłożyć stosowne wyjaśnienia, w zależności od potrzeb.
 5. Autor jest obowiązany do zapewnienia dostępu do danych, na które się powołuje w swojej pracy, także po jej publikacji.
 6. Autor powinien ujawnić wszelkie konflikty interesów, które mogą mieć wpływ na rezultaty badań lub na ich interpretację. Przykładami takich potencjalnych konfliktów interesów są: honoraria, granty edukacyjne lub inne formy finansowania, członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach, stosunki zatrudnienia, działalność konsultacyjna, własność akcji lub innych udziałów kapitałowych, patenty, umowy licencyjne, a także relacje osobiste lub zawodowe. Należy ujawnić wszystkie źródła wsparcia finansowego dla pracy, w tym numer dotacji lub inny numer referencyjny źródła finansowania.
 7. W przypadku tekstów wieloautorskich autorzy mają obowiązek ujawnienia wkładów poszczególnych autorów ze wskazaniem na czym dokładnie polegał wkład danego autora w całokształt pracy (autorstwo koncepcji, przeprowadzenie badań empirycznych, redakcja określonej partii tekstu itp.).
 8. Autorstwo widmo (ghost authorship), autorstwo gościnne (guest authorship) i autorstwo grzecznościowe (gift authorship) są uznawane za przejaw nierzetelności naukowej i nie są akceptowane przez wydawnictwo. W razie wykrytych przypadków takiego postępowania, redakcja zawiadamia odpowiednie podmioty, w tym instytucje zatrudniające autora, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia naukowców oraz inne, w zależności od okoliczności.
 9. Autor powiadamia redakcję w przypadku dostrzeżenia istotnych nieścisłości lub błędów w opublikowanej pracy swojego autorstwa. Redakcja, w zależności od okoliczności, podejmuje działania w formie wyjaśnienia, korekty lub innej stosownej przy kolejnym wydaniu albo wydruku.
 10. Redaktor naukowy pracy zbiorowej zapewnia rzetelność naukową publikowanych w niej prac. Może w tym celu wprowadzać stosowne poprawki. W przypadku podejrzeń o postępowanie niezgodne z zasadami etyki wydawniczej, sygnalizuje tę kwestię wydawcy oraz podejmuje decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji.
 11. Redaktor naukowy pracy zbiorowej ma obowiązek upewnienia się, że autorzy poszczególnych publikacji akceptują ich kształt po wniesieniu poprawek na etapie redakcji naukowej.
 12. Redakcja podejmuje niezwłoczne działania w razie pojawienia się podejrzeń dotyczących nieprzestrzegania zasad etyki wydawniczej przez autora przedłożonego manuskryptu lub opublikowanego artykułu. Redakcja rozpatruje każdy zgłoszony akt nieetycznego zachowania publikacyjnego, nawet jeśli zostaje wykryty długo po dacie publikacji. W przypadku stwierdzenia zachowania nieetycznego, wydawca publikuje korektę, uwagę, wycofuje tekst z publikacji lub podejmuje inne stosowne do okoliczności działanie.

Zasady dotyczące procesu recenzyjnego:

 1. Procedura recenzyjna podlega ogólnie przyjętym standardom akademickim w zakresie double-blind peer review.
 2. Opisy procesów recenzyjnych są jawne i dostępne publicznie. W przypadku istotnych odstępstw od przyjętych procedur recenzyjnych, redakcja wyjaśnia ich przyczyny.
 3. Recenzje mają charakter poufny i są udostępniane wyłącznie osobom zaangażowanym w proces redakcyjny.
 4. Recenzenci oraz inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym nie mogą korzystać z badań zawartych w nieopublikowanych manuskryptach bez wyraźnej zgody ich autora. Informacje uzyskane podczas procesu recenzyjnego są traktowane jako poufne i nie mogą służyć osobistym korzyściom osób w nim uczestniczących.
 5. Recenzje mają charakter obiektywny. Wszelkie uwagi recenzenta powinny być merytorycznie uargumentowane. W szczególności za niedopuszczalne uznaje się uwagi personalne bądź mające swoje podstawy w rozbieżnościach z poglądami naukowymi recenzenta.
 6. Recenzent w przypadku zauważenia możliwości wystąpienia konfliktu interesów, sygnalizuje ten fakt redakcji oraz zwraca tekst będący przedmiotem recenzji. Recenzent ma również możliwość rezygnacji z recenzowania tekstu z powodu niewystarczającej wiedzy.
 7. Recenzent nie może przekazać zadania sporządzenia recenzji innemu recenzentowi bez wyraźnej uprzedniej zgody redakcji.
 8. Recenzenci i redaktorzy sygnalizują wszelkie przypadki nieuczciwości w zakresie nieuprawnionego wykorzystywania własności intelektualnej. Informują również wydawcę w przypadku powzięcia podejrzeń o naruszenie zasad etycznych.

Niezależność wydawnicza:

 1. Decyzje dotyczące publikacji tekstów należą do wyłącznej kompetencji redakcji. Decyzje redakcji są podejmowane po uwzględnieniu opinii co najmniej dwóch niezależnych recenzentów będących ekspertami w swojej dziedzinie.
 2. Redakcja ocenia przedłożone manuskrypty wyłącznie na podstawie ich wartości merytorycznej i spójności tematycznej z serią wydawniczą, nie mając względu na rasę, płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, obywatelstwo, przekonania religijne i polityczne oraz afiliację autorów.
 3. Redakcja nie ujawnia żadnych informacji o nadesłanym manuskrypcie nikomu innemu niż autorowi, recenzentom, redaktorom doradczym i wydawcy.

Kodeks Postępowania Etycznego

Zasady ogólne:

 1. Wydawnictwo czuwa nad przestrzeganiem standardów wydawniczych i zasad etyki wydawniczej oraz zapobiega wszelkim praktykom sprzecznym z przyjętymi standardami. Committee on Publication Ethics (COPE – https://publicationethics.org).
 2. Redakcja udostępnia publicznie wskazówki dla autorów i recenzentów. Materiały te zawierają wyjaśnienie procesów redakcyjnych oraz informują o prawach i obowiązkach autorów i recenzentów.
 3. Redakcja zapewnia dobór odpowiednich recenzentów do złożonych prac z uwzględnieniem ich kwalifikacji w zakresie danego obszaru badawczego.
 4. Wydawnictwo ma prawo wycofać publikację po jej wydaniu, jeżeli:
  a) istnieją dowody świadczące o fałszowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów, wpływających jednak na znaczne obniżenie wiarygodności badań;
  b) praca nosi znamiona plagiatu bądź istotnie narusza zasady etyki wydawniczej.

Antyplagiat

W przypadku podejrzenia o plagiat w zgłoszonym manuskrypcie lub opublikowanej już pracy redakcja gromadzi pełny materiał dowodowy poddając dzieło kontroli antyplagiatowej, z wykorzystaniem profesjonalnych usługodawców (https://plagiat.pl/) i podejmuje dalsze działania w zależności od zasadności i stopnia naruszenia.

W przypadku stwierdzenia plagiatu, redakcja odrzuca przedłożony manuskrypt. Jeżeli tekst został już opublikowany, redakcja publikuje informację o wycofaniu tekstu z publikacji oraz zawiadamia autora, redakcję oraz wydawcę splagiatowanego artykułu albo książki. Redakcja zawiadamia o sprawie odpowiednie podmioty, w tym instytucje zatrudniające autora, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia naukowców oraz inne, w zależności od okoliczności.

W przypadku nieznacznego zakresu powielenia cudzej twórczości, redakcja kontaktuje się z autorem i przedstawia swoje stanowisko. Jeżeli tekst znajduje się na etapie recenzji, redakcja prosi o poprawę partii tekstu stanowiących naruszenie praw autorskich. W przypadku stosownej reakcji autora proces recenzowania zostaje kontynuowany. Jeżeli tekst został już opublikowany, redakcja ustala z autorem treść korekty albo treść modyfikacji, która zostanie uwzględniona w kolejnym wydaniu książki.